اخبار درمانگاه سال ۹۶

آمار مراجعين به درمانگاه سال 96

1.تعداد مراجعين به پزشكان عمومي درمانگاه 9435 نفر
2.تعداد مراجعين به پزشكان متخصص درمانگاه 721 نفر
3.تعداد مراجعين به پزشكان متخصص خارج درمانگاه 808 نفر
4.تعداد مراجعين به دندانپزشكي درمانگاه 5074 نفر
5.تعداد مراجعين به داروخانه 12359 نفر
6.تعداد مراجعين به تزريقات وپانسمان 5915 نفر