اردوها

به گزارش واحد دختران ،با همكاري واحد اردوها وتحت نظر معاونت امور فرهنگي،اردوهاي تابستانه اين واحد بمنظور جايزه فرهنگي براي حضور در كلاسها وبراي ايجاد انگيزه ومحيط شاد برنامه ريزي واجرا گرديد.درنظرگرفتن مكانهاي تفريحي ورزشي واجراي برنامه هاي فرهنگي متنوع ازنقاط قوت اين اردوها بشمارمي آمد.
درطول فصل تابستان اردوهاي متنوع براي تمامي دختران شركت كننده در كلاسها درمكانهاي تفريحي باغ پرديس ،باغ فردوس وسينما فرهنگيان ونيز اردوهاي ورزشي درمكان استخرفرهنگيان وسالن ورزشي امام حسين (ع) درمقاطع دبستان .متوسطه اول ودوم وديپلمه ودانشجو برگزار شد ودر مجموع ۴۹۰نفر دراين اردوها شركت داشتند.
همچنين در پايان دوره تابستان دو اردوي تشويقي با اخذ مجوز از شوراي فرهنگي وطبق امتياز بندي شركت كنندگان كلاسها براي ۲۹ نفر از دختران ديپلمه ودانشجو درتاريخ ۹۷/۰۶/۲۴ ونيز براي ۳۶ نفر از دختران متوسطه اول ودوم درتاريخ ۹۷/۰۶/۰۹ به مقصد مشهد مقدس برگزار گرديد.
به گزارش واحد امور دانشجویی دختران ، اردوی سیاحتی زیارتی دانشجویان دختر به جهت جذب هر چه بهتر ایشان وبرقراری ارتباطی صمیمی بین دختران و مسوولین فرهنگی این بخش در تاریخ ۹۷/۰۵/۲۴ و به مدت یک هفته به مقصدمشهد مقدس برگزار شد که در این اردو که بصورت مشترک با واحد فرهنگی دختران به اجرا درآمد ۱۲ نفر از دانشجویان دختر حضور داشتند.
از دیگر فعالیت های عمده واحد امور دانشجویی دختران در این فصل،انجام مصاحبه دانشجویی جهت تشکیل پرونده مددجویانی بود که فاقد پرونده دانشجویی بودند.
در بخش اموردانشجویی پسران نیزاردوی ۲۴ساعته در محل اردوگاه انجمن برای تعداد۴۲نفر از دانشجویان همراه با برنامه های متنوع فرهنگی و نیز اردوی بازدید از حمام علیقلی آقا برای تعداد۲۵نفر برگزار شد.