توزيع لباس وكفش عيدنوروز۹۷

انجمن مددكاري امام زمان (عج)بروال سالهاي گذشته دركمك رساني به ايتام نيازمند از تاريخ دهم الي سي ام بهمن ماه به خانوادههاي تحت پوشش علاوه برپرداخت عيدي نقدي ، لباس وكفش نيز اهداء خواهد نمود،ازخيرين ونيكوكاران نيك انديش دعوت ميشودانجمن رادراين عمل خداپسندانه ياري فرمايند.