درباره انجمن

در سال (1349 ه ش) ،جمعي از خيرانديشان جامعه مذهبي شهر تاريخي اصفهان در پاسخ به نداي ملكوتي پدر يتيمان حضرت علي عليه السلام كه فرمود الله الله في الايتام (خدا را ،خدارا درامريتيمان درنظر بگيريد) برآن شدند تا فرزندان فاقد پدر را بطرق مختلف وپنهاني حمايت مالي وتداركاتي نمايند.بدين نحو كه اگر پدر به هر جهت دار فاني را وداع نمايد وبازماندگانش از پشتوانه مادي واقتصادي خوبي برخوردار نباشند ،سختي معيشت وگذراندن امور، آنان را بسوي نا اهلان وخداي ناكرده به انحراف نكشاند .با اين تفكر وتوكل به خداي قادر متعال ،اقدام به امر مقدس دستگيري وكمك به ايتام نيازمند نمودند. وجود يتيمان در هر جامعه اي غير قابل اجتناب است زيرا هيچ جامعه اي خالي از حوادث نيست ،بدين جهت دين مقدس اسلام مسئله ايتام را به عنوان يك مسئله اساسي ومهم مطرح كرده ومسلمانان را نسبت به سرنوشت آنان از جميع جهات (اقتصادي ،عاطفي،آموزشي وتربيتي و...) مسئول دانسته وسرپرستي ايتام ومحبت به آنان را از محاسن برجسته مؤمنين محسوب نموده است.
تو كز محنت ديگران بي غمي
نشايد كه نامت نهند آدمي
آري از روزي كه آن گروه خيرانديش جامعه مذهبي اصفهان برآن شدند تا چهره هاي معصوم اطفال يتيم وخانواده هاي محروم از وجود پدردوران نوجواني را سرفرازانه طي نمايند،چهل وهشت سال مي گذرد .در آن روزها خانواده هاي پدرازدست داده ونور چشمان يتيمشان چشم به راهي دوخته بودند كه انتهاي نامعلومي داشت.تمام وجودشان لبريز از انتظار بود ومشكلات زندگي ونبود پدر را دردمندانه احساس مي كردند.مادران در فكر تهيه قوت لايموت بودند تا فرزندان دلبندشان گرسنه نمانندوفرزندان دور مانده از محبت پدري ،چشم به چهره مادري دوخته بودند كه براي امرار حداقل معاش آنان راهي پيدا كند. بارسنگين مسئوليت ديني ،اخلاقي ووجداني جمعي از نيكوكاران خيرانديش و روحانيون معزز را برآن داشت تا آستين همت بالا زده وبا تأسي به سيره ائمه معصومين عليهم صلوات الله امكاناتي را فراهم آورند تا از اين رهگذر بتوانند گرد غم از چهره يتيمان شهر اصفهان بزدايند. ودر اين راستا بود كه نهال نو پاي انجمن شكل رسمي تري بخود گرفت وبالاخره درسال 1351 تحت نام پرافتخار انجمن مددكاري امام زمان (عج) رسماً به ثبت رسيد واينك اين نهاد مقدس با حمايت وپشتيباني خيرين بزرگوار وعلاقمندان به دستگيري از ايتام نيازمند وشيفتگان ساحت مقدس حضرت وليعصر (عج) به مجموعه اي توانمند وتناور تبديل شده است .بگونه اي كه تاكنون بيش از 14500 خانواده يتيم نيازمند را تحت پوشش همه جانبه معيشتي، فرهنگي و درمانيخود قرار داده وتوانسته هزاران جوان معتقد ،برومند وخود ساخته را به جامعه اسلامي تحويل دهد.