درمانگاه
آمار مراجعين به درمانگاه درسال 1397
25
90

تعداد مراجعين به پزشكان متخصص خارج درمانگاه

ايام هفتهپزشك عموميمتخصص پوستمتخصص قلب وعروقدندانپزشكي
شنبهخانم دكتر فرزين صبح ها
خانم دكتر بندگاني صبح ها
آقاي دكتر كريمي عصرها
خانم دكتر كامران عصرها
صبح ها
يكشنبهخانم دكتر فرزين صبح ها
خانم دكتر بندگاني صبح ها
آقاي دكتر كريمي عصرها
خانم دكتر كامران عصرها
آقاي دكتر قندي
ساعت 12
يك هفته درميان
صبح ها
دوشنبهخانم دكتر فرزين صبح ها
خانم دكتر بندگاني صبح ها
آقاي دكتر كريمي عصرها
خانم دكتر كامران عصرها
صبح ها
سه شنبهخانم دكتر فرزين صبح ها
خانم دكتر بندگاني صبح ها
آقاي دكتر كريمي عصرها
خانم دكتر كامران عصرها
خانم دكتر ملك خلاقي
ساعت 10 صبح
صبح ها
چهارشنبهخانم دكتر فرزين صبح ها
خانم دكتر بندگاني صبح ها
آقاي دكتر كريمي عصرها
خانم دكتر كامران عصرها
صبح ها
پنج شنبهخانم دكتر فرزين صبح ها
خانم دكتر بندگاني صبح ها
آقاي دكتر كريمي عصرها
خانم دكتر كامران عصرها
آقاي دكتر سيدي
ساعت 11
يك هفته درميان
صبح ها