كتابخانه

از ديگر امكاناتي كه براي استفاده خانواده هاي تحت پوشش بويژه فرزندان دانش آموز ودانشجو فراهم شده كتابخانه انجمن مي باشد، اين كتابخانه درحال حاضر داراي 21366 جلد كتاب علمي،تخصصي ،عمومي،مذهبي وغيره مي باشد وكليه اعضاء خانواده هاي تحت پوشش مي توانند دركتابخانه عضو شده واز امكانات آن بهره مند شوند ،هم چنين دراين كتابخانه كتاب هاي كمك درسي ،كنكوري ودانشگاهي حدود2000جلددر زمينه ها ومقاطع گوناگون وجود دارد كه دانش آموزان تحت پوشش مي توانند بطور رايگان مورد
استفاده قراردهند.