واحد اشتغال آقايان

بمنظور فراهم نمودن زمينه مناسب وايجاد انگيزه ورغبت در خانواده ها وفرزندان آنان اقداماتي چون برنامه ريزي براي آموزشهاي مهارتي ، مشاوره گروهي وفردي ،مشاوره جهت اشتغال ،مشاوره جهت دريافت وام واشتغال ،آموزش روانشناسي كار را ارائه مي دهد.