واحد امورتحصيلي

از واحدهاي فعال گروه فرهنگي است ودربخش هاي مشاوره تحصيلي ،برگزاري كلاسهاي تقويتي،پرداخت هزينه هاي تحصيلي،ارتباط با مدرسه جهت رسيدگي به امور تحصيلي فرزندان ،حمايت دانش آموزان با استعداد،تشويق وتقديردانش آموزان تلاشگرفعاليت مي كند.