واحد امور دانشجوئي

اين واحد در دوبخش شامل دانشجويان پسر ودختر فعاليت دارد.مشاوره وبرنامه ريزي درسي ،رسيدگي به درخواستهاي دانشجويان ،كشف توانايي ها،حمايت وراهنمايي جهت استفاده از فرصت ها از فعاليتهاي واحد است.