واحد بازديد

فعاليت اين واحد بازديد ودلجوئي از خانواده هاي عضو انجمن ،ارائه رهنمودهاي لازم بعدازبازديد وانتقال مشكلات خانواده ها به انجمن مي باشد.