واحد تربيتي پسران

اين واحد تلاش دارد فرزندان پسر را جذب اين مركز كندتابتوانندزمان اوقات فراغت خودرابا كلاس هاي مفيد وآينده ساز سپري كنند.كلاس هاي اعتقادي تربيتي ومهارتي زندگي ،مشاوره تحصيلي ،تربيتي ،اشتغال وپاسخ به سؤالات ،كلاسهاي حرفه آموزي وتقويتي ،برگزاري مسابقات فرهنگي ،برگزاري اردو ومسافرتهاي زيارتي سياحتي از فعاليتهاي اين واحد است.