واحد تربيت بدني

اين واحد دردو گروه بانوان وپسران فعاليت مي كند.وايجاد فعاليتهاي ورزشي براي ارتقاء سلامت جسمي وروحي ،مديريت استعداد هاي ورزشي ،تأمين نيازهاي ورزشي كليه واحدهاي فرهنگي از وظايف وخدمات اين واحد مي باشد.