واحد حرفه آموزي بانوان

برگزاري كلاسهاي حرفه آموزي كوتاه مدت وبلند مدت با صدور گواهي نامه رسمي از سازمان فني حرفه اي ،مشاوره كار آفريني واشتغال ،امانت دادن لباس عروس وسفره عقد از خدمات فرهنگي اين واحد مي باشد.