واحد مشاوره ومددكاري

اين واحد با همكاري ومشاركت خانواده ها با بحرانهاي خانوادگي واجتماعي مقابله مي كند وراهكارهاي اساسي پيشگيري وحل مشكلات را ارائه مي دهد.از فعاليتهاي اين واحد آشنايي ومصاحبه با خانواده ها ،مشاوره فردي وگروهي ،مددكاري ورسيدگي به بحرانهاي خانواده ها مي باشد.