واحد نونهال

چون كودكان به تربيتي مداوم ومستمر ومبتني برانضباط فردي ورفتاراجتماعي نيازدارند،اين واحد تلاش دارد با ارائه آموزشهاي مفيد كودك ومادر را دراين راستا حمايت كند.جذب وآموزش علمي مهارتي وكشف استعدادهاي نونهالان ،برگزاري كلاسهاي آموزشي مادران براي تربيت فرزندان از فعاليتهاي اين واحد بشمار مي رود.