آمار مراجعين به درمانگاه در سال ۱۳۹۶

25
808

تعداد مراجعين به پزشكان متخصص خارج درمانگاه