درمانگاه

درآذرماه 1396 تعداد افراديكه به قسمت درمانگاه انجمن مراجعه وتحت درمان قرار گرفته اند به شرح ذيل مي باشد :پزشك عمومي 808 نفر،پزشك متخصص 59 نفر،تزريقات 501 نفر وداروخانه 1112 نفر ودندانپزشكي 434 نفر از خانوادههاي تحت پوشش جهت معاينه ،ترميم ،عصب كشي ،قالب گيري،روكش،جرم گيري وكشيدن ،جراحي ،پانسمان وغيره به قسمت دندان پزشكي مراجعه ومورد درمان قرار گرفته اند.