تاریخچه و نحوه تاسیس

در سال 1348 در شهر اصفهان ‏سرپرست يك خانواده بي بضاعت كه به شغل كارگري ساختمان اشتغال داشت، به علت سقوط در چاه جان خويش را از دست داد و با بر جا گذاشتن عائله اي سنگين و كودكاني خردسال موجبات غم و اندوه همسايگان را فراهم ساخت. اين حادثه توجه يكي از روحانيون دلسوز و خدمتگزار جامعه را به خود جلب كرد و در شب بيست و يكم ماه مبارك رمضان، همزمان با ليالي پر فيض قدر موضوع در جمع مردم مطرح گرديد و بر آن شدند كه با جمع آوري مبالغي به عنوان اعانه به امرار معاش اين خانواده شكلي منظم ببخشند ودر حقيفت زمينه فكري تأسيس انجمن مددكاري امام زمان (عج) براي كمك به خانواده هاي يتيم از همين نقطه به وجود آمد. در گام بعدي همزمان با شناسايي و جذب ديگر خانواده هاي نيازمند شهر، تعهد نامه اي در ميان جمعيت توزيع شد و هر كس به فراخور توانايي پرداخت 10 الي 50 ريال در ماه را براي حمايت از خانواده هاي يتيم عهده دار شد. يكي از فرهنگيان دلسوز و مبتكر كه در شكل دادن به اين حركت انساني نقشي مؤثر و كليدي داشت، اتاقي را در مدرسه ناشنوايان آنروز به عنوان دفتر انجمن اختصاص داد و عده اي از جوانان متعهد شبهاي جمعه با توزيع آذوقه و نوشت افزار و ديگر نيازمنديهاي زندگي ‏، سركشي به خانواده هاي يتيم تحت پوشش كه بخشي از خانواده هاي نيازمند يتيم آنروز اصفهان را تشكيل ميداد آغاز كردند. با گذشت كمتر از سه سال ، انجمن مددكاري با نظارت و حضور دانشگاهيان، فرهنگيان شريف ، تجار ، روحانيون و كسبه نيكوكار شكل سازماني به خود گرفت واين انجمن كه در آغاز كار خود را با سرپرستي از يك خانواده مصيبت ديده آغاز كرده بود، به سرعت در سطح شهر جاي خود را باز كرد و ده ها خانوار يتيم از بركات آن برخوردار شدند و به بركت حضور مشاورين روحاني فرهنگي و دانشگاهي، علاوه بر تامين غذا و مايحتاج زندگي خانواده ها، توجه به تعليم و تربيت و جنبه هاي معنوي خانواده، اولويت بيشتري يافت. انجمن مدد کاري امام زمان (عج) به برکت استقبال پرشور مردمي و نيت خالصانه و عملکرد صادقانه بانيان خيرخواه آن به سرعت جايگاه واقعي خود را در سطح جامعه پيدا نمود و رفته رفته فرهنگ حمايت از يتيم ، اين خصلت فراموش شده انبياء و اوصياء الهي را در سرتاسر كشور احياء و به شکل کنوني ساماندهي کرد، بطوريكه امروزه شاهد تأسيس نهادهاي مشابه خود جوش و مردمي به صورت مستقل و با نامهاي گوناگون در بسياري از شهرهاي کوچک و بزرگ ميهن عزيزمان ميباشيم.