فعالیت های موسسه

هنگاميكه سايه پر مهر پدر و نان آور در يك خانواده بي بضاعت از سر فرزندان رخت بر مي بندد، كمبودهاي عاطفي و مشكلات تربيتي پا به پاي نارسايي هاي مالي و معيشتي، رنج آور و مسئله ساز مي شود و از آنجا كه مادر به تنهايي قادر به حل تمامي اين مشكلات نمي باشد، ضرورت مشاركت جامعه در جهت حل اين مسائل به عنوان مسئوليت ديني ، اجتماعي و انساني آشكارتر مي گردد. انجمن مددكاري امام زمان (عج)‌ به عنوان نهادي خود جوش و مردمي ، با كمك هاي مالي و معنوي شما انسانهاي خير انديش و نيكوكار ، به جبران كمبود نقش پدر در خانواده هاي يتيم پرداخته و همچون سرپرستي فهيم و  دلسوز علاوه بر تامين نيازهاي مالي و معيشتي ‎فرزندان يتيم ‎، بخش عمده اي از کوشش و همت خویش را بر تعلیم و تربیت ، مراقبت های اخلاقی و پرورش استعدادهای فکری اين عزيزان ، تا نیل به رشد و خود کفایی متمرکز ساخته است. انجمن از نگهداري نونهالان يتيم در مراكز اجتماعي خاص پرهيز داشته و بر نقش مؤثر عاطفی مادران در کنار فرزندان، تأکید نموده و از آنان در خانه و کاشانۀ خودشان سرپرستی می کند و احترام به شخصیت نوجوانان را در سر لوحۀ برنامه های فرهنگی خویش قرار داده است. انجمن به نوجوانان یتیم می آموزد که گرچه یتمی رویدادی تلخ و ناگوار است، لکن بزرگان و اندیشمندان عالم ، اغلب یتیم بوده و رنج ها و محرومیت های ناشی از فقدان پدر روح آنان را برای نیل به مقامات عالی انسانی رشد و پرورش داده است. توجه به روحیات نوجوانان یتیم از طریق اردوهای آموزشی ، تفریحی و زیارتی و پر کردن ساعات فراقت آنان با برنامه های علمی و عقیدتی و تشویقهای مادی و معنوی برای گذراندن هرچه بهتر مراحل تحصیلی وکسب موقعیتهای ممتاز دانشگاهی و نیز توجه به آموختن فن و حرفه برای اشتغال وخودکفا ساختن آنان،همواره مورد توجه مشاوران و برنامه ریزان انجمن بوده است.