هیئت مدیره

مصطفی یراقی

ریاست هیئت مدیره


مهدی بصیری

نائب رئیس


علی محمد سهرابی

مدیر عامل


محمد علی بصیری

خزانه دار


حسن صلواتی

منشی


باقر قوه عود

عضو


علی محمد سلامتیان

عضو هیئت مدیره


اصغر ستارخانی اصلی

بازرس


علی حسینعلی زاده خراسانی

عضو هیئت مدیره


سید حسین رضا زاده

عضو علی البدل


سید محسن قائم فرد

عضو علی البدل