هیئت مدیره

مصطفی یراقی

ریاست هیئت مدیره


مهدی بصیری

عضو اصلی


علی محمد سهرابی

مدیر عامل


محمد علی بصیری

خزانه دار


علی محمد سلامتیان

منشی


علی حسینعلی زاده خراسانی

نایت رئیس هیئت مدیره


محمود مشکوتی

عضو اصلی


محمد انصاری

عضو اصلی


سید محسن قائم فرد

بازرس اصلی


اصغر ستارخانی مقدمی

بازرس علی البدل


حسن صلواتی

عضو علی البدل


سید حسین رضا زاه

عضو علی البدل