شعب سطح شهر

آدرس: شیخ صدوق شمالی، جنب سرپرستی بانک ملت

تلفن: ۳۶۲۲۵۲۷۷

آدرس:

ميدان جمهوري ، ابتداي خيابان امام خميني مقابل مسجد شفيعي

تلفن: ۳۳۹۲۰۲۵

آدرس: بازار انقلاب، تیمچه ملک

تلفن: ۳۲۲۰۵۹۹۹

آدرس: حکیم نظامی، ابتدای خاقانی

تلفن: ۳۶۲۴۴۵۹۴

آدرس: صارمیه، اتوبان خرم، نبش کوچه مهرالیادران

تلفن: ۳۲۳۶۳۴۱۷

آدرس: بلوار کشاورز، جنب پمپ بنزین نبش کوچه فروردین

تلفن: ۳۷۷۶۵۰۸۷

آدرس: میدان جمهوری، ابتدای خیابان رباط، روبروی اداره دارائی

تلفن: ۳۳۳۸۳۰۶۰

آدرس: خیابان صغیر، سه راه صغیر

تلفن: ۳۲۲۶۰۴۴۴

آدرس: خیابان علامه مجلسی، مقابل دارالشفاء زهرای مرضیه

تلفن: ۳۴۴۸۰۲۹۰

آدرس: خیابان نشاط، روبروی اداره پست

تلفن: ۳۲۲۹۹۰۰۲

آدرس: میدان امام حسین، مقابل مسجد باب الرحمه

تلفن: ۳۲۲۲۰۸۶۳

آدرس: خیابان شریف واقفی نبش خیابان ابوالحسن اصفهانی

تلفن: ۳۲۶۴۰۷۷۸