شماره تلفن های داخلی انجمن

عنوان واحد / قسمت شماره داخلی ساعت پاسخگویی
مخابرات ۱۰۱ و ۱۱۵ ۷٫۳۰ الی ۱۴:۳۰
نماینده مدیر عامل ۱۵۱ ۸ الی ۱۴
دفتر مدیر عامل ۱۵۲ ۹ الی ۱۳
امور املاک و حقوقی ۱۵۵ ۹ الی ۱۲ روزهای فرد
فناوری اطلاعات ۱۲۶ ۸ الی ۱۶
امور تولید محتوا و فضای مجازی ۱۳۶ ۸ الی ۱۶
کتابخانه ۱۵۳ -
نظارت و بازرسی ۱۳۴ -
مدیریت منابع انسانی ۱۳۰ ۸ الی ۱۶
امور مشترکین ۱۳۲ و ۱۳۱ ۸ الی ۱۶
امور منابع انسانی ۱۳۳ ۸ الی ۱۶
امور مالی و حسابداری ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۵۶ و ۱۳۷ ۸ الی ۱۶
مدیریت واحد درمان ۱۴۳ ۸ الی ۱۳
پذیرش واحد درمان ۱۴۴ ۷:۳۰ الی ۱۴
امور دندانپزشکی و غربالگری ۱۴۵ ۷:۳۰ الی ۱۴
داروخانه ۱۴۶ ۷:۳۰ الی ۱۴
مسئول امور خانواده ها، وام ۱۱۱ و ۱۱۰ ۸ الی ۱۶
امور بازدید ۱۰۸ ۸ الی ۱۶
امور تشکیل پرونده ۱۰۹ ۸ الی ۱۶
طرح اکرام ۱۱۲ ۸ الی ۱۶
واحد فرهنگی (تحقیق، طرح و برنامه، امور دانشجویی) ۱۷۳ ۸ الی ۱۶
امور تحصیلی ۱۷۴ ۸ الی ۱۶
امور مشاوره ۱۷۵ و ۱۷۲ ۸ الی ۱۶
واحد دختران ۱۰۷ -
واحد مادران ۱۱۴ -
انبار ۱۰۲ ۸ الی ۱۶
واحد توزیع مواد غذایی ۱۰۳ ۸ الی ۱۲ - ۱۶ الی ۱۹
امور مالی خانواده ها ۱۰۵ ۸ الی ۱۲
انتظامات و نگهبانی ۱۰۶ ۷:۳۰ الی ۲۴
واحد توزیع لباس ۱۲۲ -
امور حرفه آموزی و اشتغال ۱۶۴ -
مهد کودک ۱۶۵ -
گروه ازدواج ۱۶۶ و ۱۵۹ -
امور قلک ۱۳۵ ۸ الی ۱۶
تدارکات و پشتبیانی ۱۱۸ -
ساخت تاج گل ۱۱۳ ۷:۳۰ الی ۱۴
واحد تاج گل (امور سفارش و ارسال) ۱۶۱ و ۱۶۲ ۷:۳۰ الی ۲۰
خطاطی ۱۲۰ ۷:۳۰ الی ۲۰
سفارشات ۱۲۳ و ۱۲۴ و ۱۲۵ ۷:۳۰ الی ۲۰