قابل توجه نیکوکاران ارجمند

ضمن تشکر از حمایت های خیرین محترم در راستای کمک به کودکان یتیم نیازمند، به استحضار

می رساند طی مکاتبات و مذاکرات بعمل آمده با وزارت اقتصاد و دارائی از تاریخ ۲۴/۰۵/۱۴۰۱ این موئسسه نیز جزء مصادیق ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفت و ۱۰۰درصد کمک های خیرین محترم به صورت نقدی و غیر نقدی با رعایت ضوابط مربوطه ،از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد.

متن ماده ۱۷۲ قانون مالیتهای مستقیم

صددرصد(۱۰۰%)وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر،تجهیز،احداث و یا تکمیل مدارس ،دانشگاهها،مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)و جمعیت حلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی)طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش ،علوم،تحقیقات و فن آوری ،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر

 می باشد.