نحوه پذیرش مددجو

از آنجا که این موسسه ویژه کمک به خانواده های یتیم نیازمند میباشد ، متقاضیان استفاده از خدمات حمایتی ميتوانند با همراه داشتن مدارك زير در ساعات اداري به واحد تشكيل پرونده مراجعه و مراحل اوليه جهت ثبت نام و پذيرش را طی نمایند.

مدارك لازم

اصل شناسنامه و كارت ملي باطل شده متوفي و كپي تمام صفحات آن.

اصل گواهي فوت و كپي آن.

اصل شناسنامه و كارت ملي مادر و كپي تمام صفحات آن.

اصل شناسنامه و كارت ملي فرزندان. (به غير از افراد متاهل)

گواهي تحصيل فرزنداني كه محصل يا دانشجو هستند.

اصل قيم نامه و كپي آن.‌ (حضور قيم ضروري است)

آدرس و كروكي منزل. (ذكر شماره كوچه و پلاك)

لازم است ، خانواده ساكن شهر اصفهان باشد.

يك نفر از بستگان خانواده (ترجيحاً عمو يا دايي ايتام) كه حتي المقدور كاسب و يا كارمند باشند را به همراه شناسنامه و كارت ملي و كپي آن بعنوان ضامن و تاييد كننده معرفي نمايند.

كارت كميته امداد يا ارائه آخرين فيش مستمري.

يك قطعه عكس ۴*۳ پشت سفيد از تمام افراد خانواده.

ارائه دفتر چه بيمه. ( تامين اجتماعي ، خدمات درمان ، نيروهاي مسلح و …)

انجمن مددکاری امام زمان (عج)          امین کریمان ،                 حامی یتیمان