مدارك لازم جهت تشكيل پرونده مددجويان گرامي ميتوانند با همراه داشتن مدارك زير در ساعات اداري به واحد تشكيل پرونده انجمن مراجعه نموده و اقدامات اوليه جهت ثبت نام و پذيرش را انجام نمايند.
مدارك لازم جهت تشكيل پرونده
اصل شناسنامه و كارت ملي باطل شده متوفي و كپي تمام صفحات آن.
اصل گواهي فوت و كپي آن.
اصل شناسنامه و كارت ملي مادر و كپي تمام صفحات آن.
اصل شناسنامه و كارت ملي فرزندان. (به غير از افراد متاهل)
گواهي تحصيل فرزنداني كه محصل يا دانشجو هستند.
اصل قيم نامه و كپي آن.‌ (حضور قيم ضروري است)
آدرس و كروكي منزل. (ذكر شماره كوچه و پلاك)
لازم است، خانواده ساكن شهر اصفهان باشد.
يك نفر از بستگان خانواده (ترجيحاً عمو يا دايي ايتام) كه حتي المقدور كاسب و يا كارمند باشند را به همراه شناسنامه و كارت ملي و كپي آن بعنوان ضامن و تاييد كننده معرفي نمايند.
كارت كميته امداد يا ارائه آخرين فيش مستمري.
يك قطعه عكس 4*3 پشت سفيد از تمام افراد خانواده.
ارائه دفتر چه بيمه. ( تامين اجتماعي، خدمات درمان، نيروهاي مسلح و ...)