10 خرداد 1397

اخبار واحد اجرائي انجمن مددكاري امام زمان (عج)

صدوركارت سال۹۷خانوادهاي دارالايتام وتعيين ارائه نوع خدمات به آنان درسال ۹۷ برگزاري جلسه باخيرين محترم بمنظوردريافت كمك ازآنان براي انجام امورايتام درتاريخ  ۹۷/۳/۷ تهيه موادغذايي ،پخت […]