21 فروردین 1400

پویش آخرین وصیت

پویش آخرین وصیت پیشوایان بزرگ اسلام تأکید زیادی بر انجام وصیّت برای مسلمانان، بعمل آورده اند. واژه «وصیت» در قرآن کریم در دو معنا به کار […]