22 تیر 1398

سالروز ميلاد حضرت امام رضا عليه السلام

  اي آستان قدس تو تنها پناه ما ،اي چلچراغ چشم تو خورشيد راه ما،اي مظهر عنايت حق هشتمين امام ،اي خاك پاك مرقد تو بوسه […]