1 شهریور 1397

عيد سعيد قربان

بسمه تعالي مشاركت تحسين برانگيز مردم خير ونيك انديش اصفهان در ذبح گوسفند واهداء گوشت نذري روز عيد قربان به انجمن مددكاري امام زمان (عج) وبهره […]