باهدايا ونذورات وافطاري يتيمان نيازمند رادراين فضيلت الهي ميهمان كنيم.

مراسم ويژه مادران وپسران ابتدايي به صرف افطار  با حضور ۱۵۰نفر از مادران ودانش آموزان دركانون فرهنگي انديشه برگزار گرديد .