اخبار فرهنگي بهمن ۹۶

دفتر امور فرهنگي انجمن مددكاري امام زمان (عج) باهدف بازنگري ،ساماندهي وايجاد هماهنگي بين بخش هاي مختلف فرهنگي ،راه اندازي واحدهاي فرهنگي جديد ومورد نياز انجمن و… از مرداد ۹۵ فعاليت خودرا آغاز نموده است.البته فعاليت بخش فرهنگي درواحد پسران (كانون انديشه ) ازقبل از سال ۹۵ شروع گرديد.ودرحال حاضر درانجمن مددكاري امام زمان (عج) ،۲۰ واحد فرهنگي تحت نظارت دفتر امور فرهنگي مي باشند.