اخبار درمانگاه سال ۹۷

آمار مراجعه به درمانگاه درماههاي فروردين وارديبهشت ۹۷ بشرح زير اعلام ميگردد:

 • الف-فروردين ۹۷
  ۱-مراجعين به پزشكان عمومي ومتخصص درمانگاه تعداد ۴۲۲ نفر
  ۲-مراجعين به دندانپزشكي فقط خانواده ها تعداد ۱۲۸ نفر
  ۳-مراجعين به داروخانه درمانگاه تعداد ۵۷۷ نفر
  ۴-مراجعين به تزريقات وپانسمان والكترو تعداد۲۹۴ نفر
  ۵-مراجعين به پزشكان متخصص خارج درمانگاه خانواده ها تعداد ۲۵ نفر

 • ب- ارديبهشت ۹۷
  ۱-مراجعين به پزشكان عمومي ومتخصص داخلي درمانگاه تعداد ۷۲۹ نفر
  ۲-مراجعين به دندانپزشكي درمانگاه فقط خانواده ها تعداد ۳۷۹ نفر
  ۳-مراجعين به داروخانه درمانگاه تعداد ۹۳۹ نفر
  ۴-مراجعين به تزريقات وپانسمان والكترو تعداد ۴۸۷ نفر
  ۵-مراجعين به پزشكان متخصص خارج از درمانگاه فقط خانواده ها تعداد ۶۵ نفر