اهداي افطاري به يتيمان نيازمند تحت پوشش

افطاري ايتام

اهداي افطاري روزانه ۲۰۰۰ پرس غذاي گرم به خانواده هاي ايتام درماه مبارك رمضان