مراسم تقدیر از مسئولین آموزش وپرورش

جلسه مدیران مدارس اصفهان با انجمن مددکاری اصفهان

برگزاری مراسم تقدیر از مسئولین محترم آموزش وپرورش استان اصفهان ومدیران مدارس ورابطین فرهنگی انجمن با مراکز آموزشی

در مراسمی که درتاریخ ۹۸/۵/۹ با حضور مدیر کل محترم آموزش پرورش وهمراهان ومدیران مدارس که فرزندان تحت پوشش انجمن درآن مدارس درحال تحصیل هستند وهم چنین رابطین انجمن با مدارس مزبوربه پاس همکاریها وتشریک مساعی ها از مسئولین محترم آموزش وپرورش وحاضرین درجلسه تقدیر وسپاسگزاری بعمل آمد.