تفاهم نامه تحصیلی انجمن با دانشگاه معارف قرآن وعترت (ع)

تفاهم نامه تحصیلی انجمن مددکاری امام زمان (عج) با دانشگاه معارف قرآن وعترت (ع)

انجمن مددکاری امام زمان (عج) تفاهمنامه تحصیلی با دانشگاه معارف قرآن وعترت (ع ) مبنی برمعرفی دانش آموزان پایه دوازدهم تحت حمایت برای تحصیل دردانشگاه معارف قرآن وعترت اصفهان منعقد کرده براساس این تفاهم نامه معرفی شدگان تحت پوشش انجمن مددکاری امام زمان (عج)دررشته های این دانشگاه با ارائه معرفی نامه از انجمن از تخفیف درشهریه برخوردار می شوندوواریزهای مالی آنان توسط خود دانشجو انجام می گیردوتخفیف های دانشجویی برای معرفی شدگان به صورت درصدی به شیوه زیر اجرا می گردد . رشته مشاوره وروانشناسی ورشته فقه ومبانی حقوق ۳۰% وسایر رشته ها ۴۰%وکلیه قوانین آموزشی وآیین نامه های دانشگاه شامل دانشجویان معرفی شده می گردد وآنان ملزم به رعایت کلیه قوانین دانشگاه می باشند .