ديداراستاندارمحترم استان اصفهان

ديدار استانداراصفهان

ديداراستاندار محترم استان اصفهان وهمراهان از مراسم اهداء افطاري به خانواده هاي تحت پوشش انجمن مددكاري امام زمان (عج)با حضور اعضاي هيئت مديره محترم انجمن