ديدارمؤسس انجمن خيريه بانوان نيكوكار اصفهان

ديدار حاجيه خانم منتصر همسر شهيد بحرينيان مؤسس انجمن خيريه بانوان نيكوكار اصفهان با پانزده نفر از همراهان در روز سه شنبه  ۹۷/۹/۶ از قسمتهاي مختلف انجمن مددكاري امام زمان (عج)

ابتدا پس از تلاوت آياتي چند از قرآن كريم مديريت عامل محترم جناب آقاي سهرابي توضيحاتي را در مورد فعاليتهاي قسمتهاي مختلف انجمن فرمودند وسپس از آن در معيت مسئول روابط عمومي از قسمتهاي مختلف ديدن فرمودند.