سفرزیارتی خانواده های تحت پوشش

سفرزیارتی

در مرداد ماه ۱۳۹۸ تعداد سه دستگاه اتوبوس از خانواده های تحت پوشش انجمن مددکاری امام زمان (عج) که از نعمت پدر محروم می باشند به سفر زیارتی عتبات عالیات کربای معلی ،نجف اشرف وکاظمین وسامرا به اتفاق چهار دستگاه دیگر از ایتام ماه شهر وبروجن به کمک خیری نیکوکار که کل هزینه سفر را پرداخته اند اعزام گردیدند،دراین سفرپرخیربرنامه های متنوع وسازنده مذهبی وفرهنگی همراه با نوحه سرایی برای مددجویان اجرا گردید.