عيد سعيد قربان

بسمه تعالي

مشاركت تحسين برانگيز مردم خير ونيك انديش اصفهان در ذبح گوسفند واهداء گوشت نذري روز عيد قربان به انجمن مددكاري امام زمان (عج) وبهره مندي بيش از ۱۵۰۰ خانواده تحت پوشش از آن