نگاهي به فعاليتهاي واحد دختران تابستان ۹۷

واحد فرهنگي دختران در راستاي رسيدن به ماموريت واهداف خود برنامه هاي تابستانه رادر ۳ بخش تحت عناوين كلاسهاي تابستانه ،فعاليتهاي فوق برنامه وبرگزاري جلسات ويژه مادران تدوين وبه مرحله اجرا درآورد.
درمقطع دختران ديپلمه ودانشجو درفصل تابستان كلاسهايي با موضوعات :هزينه هاي زندگي،سواد رسانه اي ،اوقات فراغت ،قدرت ذهن واعتماد بنفس براي تعداد ۷۳ نفر از دختران وهمچنين كلاسهاي تابستانه دختران متوسط اول ودوم نيز با موضوعات :ميدان مبارزه ،الگو،كليد،محبوب وموفق ،بالانس روح .سواد رسانه اي وخودآگاهي وعزت نفس برگزار شد كه در مقطع متوسط اول تعداد ۴۰ نفر از دختران ودر مقطع متوسطه دوم ۵۲ نفر از دختران در اين كلاسها حضور داشتند.