نگاهی به فعالیتهای واحد بازدید و دلجویی از خانوارها

به گزارش واحد بازدید و دلجویی از خانوارها ، تعداد ۳۴۰ مورد بازدید از خانواده های تحت پوشش ، توسط ۱۰۰ گروه اعزامی از بازدیدکنندگان این واحد در طول فصل تابستان انجام شد.که گزارشات مربوط به این خانواده ها پس از بررسی مشکلات آنها توسط مسوولین فرهنگی این واحد و زیر نظر معاونت امورفرهنگی ، جهت رسیدگی و اقدام در خصوص آن به واحدهای مربوط ارجاع داده شد.
همچنین جلسات مرکزی واحد نیز با موضوعات مختلف در طول این فصل برگزار شد که از آن جمله نشست بررسی مشکلات خانواده های ساکن در منطقه حصه و همچنین بررسی پیگیری ارجاعات به واحدها و نیز برنامه ریزی جذب نیروهای افتخاری جهت ادامه فعالیت بهتر و بیشتر واحد بود.