نگاهی به فعالیتهای واحد تربیتی پسران

به گزارش واحد تربیتی پسران ، پس از اتمام كلاسهاي بهار با تشكيل  جلسات متعدد برنامه هاي تابستان تهيه شد. اين برنامه هادر۲ عنوان تهيه گرديد.

۱- برنامه هاي صبح جمعه كه در دو بخش آموزش واستخر تدوين شد.

۲- برنامه هاي در طول هفته كه شامل حضور در پژوهش سراي فضيلي روزهاي دوشنبه وانجام برنامه هاي آموزشي-علمي در سطح دانش آموزان ابتدايي بود كه در سه كلاس  لذت علوم-  دومينو-رباتيك والكترونيك مقدماتي برگزار شد.دانش آموزان هدف از كلاسهاي چهارم وپنجم وششم بودند.

برنامه هاي اردويي كه  شامل ۴ جلسه يك روزه براي كليه دانش آموزان  در نظر گرفته شد. در طول هفته كه ۲ جلسه در باغ دارالقران(منتظران آفتاب) برگزار شد . يك جلسه درباغ انجمن و يك  جلسه در باغ جوان برگزار شد.

آمار دانش آموزان  حاضر در كلاسهاي صبح جمعه ۱۰۵ نفركه هر جمعه بين ۵۰ تا ۷۰ نفر حضور داشتند.

آمار دانش آموزان حاضر در اردوها مجموعاً ۱۰۶ نفر و مجموع دانش آموزان شرکت کننده در برنامه  پژوهش سرا ۳۳  نفر گزارش شده است.