نگاهی به فعالیتهای واحد مشاوره و مددکاری

واحد مشاوره و مددکاری در راستای اهداف تعریف شده خود ، در فصل تابستان به فعالیتهای متعددی در جهت ارایه خدمات به مددجویان پرداخت که میتوان به شرح زیر از آنها نام برد:

۱۲جلسه کارگروه مددکاری و مشاوره برای طرح و پیگیری ۲۳۷مورد از مشکلات حاد خانواده ها تشکیل و به بررسی این مشکلات پرداخته شد.

همچنین ۱۵۸ جلسه مددکاری برای خانواده های مراجعه کننده به مرکز اندیشه تشکیل شد که در این جلسات نیز مشکلات این خانواده ها پیگیری گردید و موارد حاد و خاص  جهت پیگیریهای بیشتر طی ارایه گزارشات وضعیت آنها به مسوولین انجمن مددکاری و یا سایر واحدهای مربوطه ارجاع شد.

تعداد مشاوره های تحصیلی۸۳ جلسه و مشاوره های مذهبی نیز۸۳ جلسه گزارش گردید.

در بخش دیگری از فعالیت های تابستانه این واحد ، جلسات دانش افزایی و آموزش مشاوران و مددکاران برای ارایه بهتر خدمات به مددجویان تشکیل گردید.

مراجعاتی نیز از طرف مشاورین این واحد از بیمارستان و اورژانس اجتماعی جهت رسیدگی و پیگیری مشکل مددجویانی که در این مراکز بودند نیز انجام گرفت.