کلاسهای آموزشی، تربیتی ، اعتقادی

بمنظور حرکت در راستای یکی از مهم ترین اهداف گروه فرهنگی که همانا توسعه دانش و توانمند سازی مددجویان در حوزه آموزه هـای تربیـتی و اعتـقادی و مهـارتهای زنـدگی بوده اسـت ، کلاسهای مختـلفـی در این خصوص در فصل پائیز برای خانواده های تحت پوشش انجمن مددکاری امام زمان(عج) در بخش های مختلف فرهنگی برگزار گردید.در واحد دختران کلاسهای آموزشی تقویتی درس ریاضی برای پایه های سوم تا ششم دبستان برگزار شدکه تعداد۵۰ نفر ازدختران تحت پوشش انجمن در این کلاسها شرکت داشتند. همچنین کلاس های تربیتی نیز برای ۳۶ نفر از دختران پایه های سوم تا ششم دبستانی تشکیل گردید. کلاسهای فرهنگی دیگری نیز با موضوعاتی از قبیل احکام ، توحید و حدیث زندگی ، آگاهی های پیش از ازدواج ، مهارت های زندگی و دوره امداد و نجات نیز در این فصل و در روزهای شنبه برای دختران دیپلمه و دانشجو درنظر گرفته شد که با استقبال تعداد ۶۰ نفر از ایشان روبرو گردید. در بخش متوسطه نیزکلاسهایی با موضوعات خودآگاهی و عزت نفس ، رسانه و فضای مجازی ، الفبای موفقیت ، خدا در زندگی انسان ، احکام ، پاسخ به شبهات و پرسشهای بنیادین جوانان و بهداشت و مشکلات شایع دوران بلوغ برای تعداد۷۰ نفر از دختران مقطع متوسطه اول و دوم در روزهای پنج شنبه برگزار گردید. در کنار کلاسهای تربیتی و آموزشیبرپایی نماز جماعت و ناهار دورهمی برای فراگیران از دیگر برنامه های فرهنگی این واحد بود.