همكاري شعبه معاضدت كانون وكلاي اصفهان با انجمن مددكاري امام زمان (عج)

بسمه تعالي
💢همكاري شعبه معاضدت كانون وكلاي اصفهان بمنظور استفاده مددجويان انجمن ازخدمات وتوان وكلاي مجرب ،متعهد ودلسوز كانون 💢
كانون وكلاي محترم دادگستري اصفهان بمنظور ارائه خدمات حقوقي – قضائي رايگان به مددجويان انجمن با امضاء تفاهم نامه اعلام آمادگي نمود.

اهداف اين تفاهم نامه عبارتند از :

۱- تلاش درجهت ترغيب وتشويق مددجويان تحت پوشش انجمن براي استفاده از خدمات معاضدت قضائي وكلاي دادگستري
۲- جلوگيري از حدوث مشكلات حقوقي ناشي از عدم استفاده ازوكيل درمحاكم ويا عدم مشاوره حقوقي – قضائي براي مددجويان انجمن
۳- تسهيل در احقاق حقوق وفصل خصومت ورسيدگي مستند به دعاوي له وعليه مددجويان تحت پوشش انجمن درمحاكم قضائي
۴- معاضدت حقوقي وآموزش هاي حقوق شهروندي به مددجويان تحت حمايت انجمن