حضور مدیر ومعاون محترم بهزیستی استان

انجمن مددکاری امام زمان (عج) بمنظور فراهم نمودن امکانات حمایتی بیشتر برای خانواده های تحت پوشش ارتباط مستمر با سازمانها ،ارگانها ومؤسسات حمایتی فعال درامور حمایتی را در دستور کار خود قرار داده است درراستای این رویکرد سرکار خانم دکتر فرشادی مدیر کل محترم بهزیستی استان اصفهان به همراه معاونشان جناب آقای شاه زیدی در تاریخ۹۹/۵/۴ درحضور مدیرعامل انجمن ،معاونین وکارشناسان مربوطه به تبین راهکارهای ارائه خدمات بهتروبیشتربه مددجویان وتشریک مساعی در حوزه های حمایت از معلولین جسمی وروحی خانواده های تحت پوشش انجمن پرداختند .

حضور ایشان را گرامی می داریم .

امید است که تصمیمات  متخذه دراین جلسه منشاء خیرات وبرکات فراوان باشد.