دیدار شهردار اصفهان

درروز شنبه تاریخ ۹۹/۵/۷ شهردار کلان شهر اصفهان به همراه معاون وتعدادی از مدیران بخشهای مختلف شهرداری اصفهان از انجمن مددکاری امام زمان (عج) بازدید کردند ومساعدت هایی در خصوص رفع مشکلات انجمن معمول فرمودند.