فعالیت های متنوع دختران مقطع متوسطه

برنامه ها در زمستان ۹۸به دو صورت حضوری وغیرحضوری برگزارگردید .

دربخش حضوری موضوعات خودآگاهی وعزت نفس ،تربیت مهدوی ،ایجاد بستری جذاب جهت بالفعل کردن پتانسیل های سرشار دوران جوانی ،پرداختن به مسائل روزمره فراگیران وهم اندیشی وهمدلی وهمراهی ،ایجاد فضای آزادجهت پرسش وپاسخ وصحبت درباره مسائل روزوجلساتی با عنوان تعامل مادرودخترنیز باهدف بهبود رابطه مادر با دختراجراگردید.

دربخش غیرحضوری توزیع سی دی الفبای موفقیت 

دراین گروه برنامه هایی همچون برگزاری مراسم سوگواری حضرت زهرا(س) وبرنامه جشن ولادت حضرت زهرا (س) ونیزبرگزاری اردوی تفریحی درمحل باغ اندیشه اجراگردید .